Цели и задачи

Асоциацията „Дунавска мрежа за Европа (ДАНЕТ)“ е основана през март 2014.

Тя е европейско неправителствено сдружение на образователни организации и отделни експерти, занимаващи се с насърчаване на образованието и научните изследвания.

ДАНЕТ се основава на образователната мрежа Дунав-Networkers която е реализирала няколко междукултурни европейски проекти с партньори от държави по поречието на р. Дунав и в цяла Европа от 2008 г. насам.

ДАНЕТ насърчава обмена и общата работа в следните области:

– обучение и образование в по-късна възраст;
– социално участие;
– диалог и сътрудничеството между поколенията;
– междукултурния диалог в Европа и особено в региона на река Дунав.

ДАНЕТ инициира местни, регионални и транснационални образователни и учебни дейности и проекти в подкрепа на развитието на стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR).

Тя има за цел да популяризира и да даде нов тласък на развитието и прилагането на общите европейски политики в областта на социалното развитие, социалното участие, обучение, образование и диалога между поколенията.