ДАНЕТ се фокусира върху

  • осигуряване на достъп до възможности за обучение и общо образование на базата на трансфер на иновативни практики и последните научни открития и теории,
  • прилагане и разпространяване на нови подходи ииновативни методи,
  • осигуряване на възможности на университетите и други видове образователни организации да предоставят и да подобряват достъпа до формално и неформално образование за по-старите и по-младите поколения.
  • създаване на основа зависоко професионално национално и международно сътрудничество,
  • подкрепяне на хората от третата възраст в Европа и, особено, тези в страните от Дунавския регион, да участват активно в гражданското общество,
  • насърчаване на междукултурния диалог в Европа и, особено, в Дунавския регион, като задължително условие за взаимно разбирателство и уважение,
  • подкрепяне на по-възрастните хора в интегрирането на техните знания, умения и компетентности в нови, предимно колективни задачи, граждански дейности и действия, като по този начин се допринася за решаването на социални и икономически проблеми.
  • осигуряване на възможности и насърчаване на по-възрастните хора и другите поколения да запазват природните богатства, насърчаване на достъпа до широк спектър от нови технологии за гражданите на Европа, особено за по-възрастните и по-младите хора, жените, хората с увреждания и хората, живеещи в селските региони.